send link to app

Chain Reaction开发 Purvil Patel
自由

有2种游戏模式1 )反应 - 通过点击屏幕开始连锁反应 达到目标,为了维持生命,并推进到一个新的水平
2 )捕获 - 在屏幕上移动的白球 捕捉小球得分,同时避免较大的球活路
Yǒu 2 zhǒng yóuxì móshì
1) fǎnyìng - tōngguò diǎnjī píngmù kāishǐ liánsuǒ fǎnyìng dádào mùbiāo, wèile wéichí shēngmìng, bìng tuījìn dào yīgè xīn de shuǐpíng
2) bǔhuò - zài píngmù shàng yídòng de báiqiú bǔzhuō xiǎo qiú défēn, tóngshí bìmiǎn jiào dà de qiú huólù